Phoenix Tai Chi Chuan
Call Us 079 0068 7498

Original Tai Chi Movements – Phoenix Tai Chi London


Peng - eastward: wardoff

Lu - southward: rollback

Ji - northward: press/squeeze

An - westward: push

Cai - northeast: pulldown/yanking

Lieh - southwest: splitting

Zhou - northwest: elbow strike

Kao - southeast: shoulder strike

Chang jin - forward: advancing fajing attack

Hou tuai - backwards: retreating attack

Zhou gou - left side: gazing

Yo pan - right side: looking

Zhong ding - central equalibriumOriginal Tai Chi Movementsback to glossary

© 2008 - 2024 serdelia.com
accessibility - links - sitemap - terms and cons